Mặt trời chiếu thanh xuân,
Mưa sạch bụi trần ai.
Băng lạnh tiêu khí nóng,
Gió mát thổi quanh người.
Rượu thơm đầy chén rót,
Nhắm quý dọc ngang bày.
Khách Tề dâng diệu nhạc,
Ca Tần tiếng hát say.
Công tử ta phong độ,
Cơ trí tựa người trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.