Sông dài, thuyền đôi dạo,
Lặng theo sóng dập dồi.
Đàn ca trên mặt nước,
Dư âm vọng bồi hồi.
Tiếng nhập vào tâm tưởng,
Ai oán động lòng người.
Lòng đau vì sao vậy?
Mong tình mãi lâu dài.
Muốn làm đôi chim cắt,
Tới Bắc Lâm cùng bay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.