Thương nhớ ơ hờ đẫm nhớ thương
Hường nhan ngút thẳm ngóng nhan hường
Tưởng hoài quyến dạ luôn hoài tưởng
Vương vấn chao lòng mãi vấn vương
Phượng sắc thuở nào mơ sắc phượng
Sương màn hiện tại thoáng màn sương
Hướng ươm mùa đẹp ngào ươm hướng
Hương ngát mơ màng nhuỵ ngát hương

Hương ngát mơ màng nhuỵ ngát hương
Sương bồng diễm ảo đượm bồng sương
Tưởng tơ khúc ước lòng tơ tưởng
Vương vấn câu thề mộng vấn vương
Phượng ái ru hồn chan ái phượng
Hường ân trỗi phím lộng ân hường
Hướng tình dõi mắt neo tình hướng
Thương nhớ ơ hờ đẫm nhớ thương

Liên hoàn – Hồi đâu –Thuận nghịch vận –Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm