Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 14/04/2016 02:24, số lượt xem: 532

Vương vấn nhạt nguyền héo lặng rơi
Gượng ơ thờ sắc úa hoang trời
Đường xuân lộng ước ngào ngon đợi
Hướng hạ mong chờ mải miết khơi
Ương quấn quyện lòng đau khúc vợi
Tưởng hư huyền mộng nghẹn môi lời
Hường thơm rã nguyệt tan bờ tới
Sương đẫm nẻo tình hứa hẹn vơi

Vơi hẹn hứa tình nẻo đẫm sương
Tới bờ tan nguyệt rã thơm hường
Lời môi nghẹn mộng huyền hư tưởng
Vợi khúc đau lòng quyện quấn ương
Khơi miết mải chờ mong hạ hướng
Đợi ngon ngào ước lộng xuân đường
Trời hoang úa sắc thờ ơ gượng
Rơi lặng héo nguyền nhạt vấn vương

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm