Hương mộng ảo thề úa đoạn tơ
Ấy si tình lậm khiến ngây khờ
Đường yêu bợt rã sầu âm nhạc
Nẻo ái hoang tàn lạc phú thơ
Thương nhớ dẫu chìm duyên buốt lạnh
Níu van dù vợi dáng xa mờ
Hường nhan phận tủi thầm đau kiếp
Phương biệt xót nguyền thảm trọi trơ

Trơ trọi thảm nguyền xót biệt phương
Kiếp đau thầm tủi phận nhan hường
Mờ xa dáng vợi dù van níu
Lạnh buốt duyên chìm dẫu nhớ thương
Thơ phú lạc tàn hoang ái nẻo
Nhạc âm sầu rã bợt yêu đường
Khờ ngây khiến lậm tình si ấy
Tơ đoạn úa thề ảo mộng hương

Thuận nghịch độc