Khoe khoang việc phải mới rằng khôn,
Kẻ vậy người ngay há một phồn!
Hồng dẫu hư lông đâu sợ sẻ,
Hùm như thất thế dễ thua chồn.
Người Nhan dễ sợ dao kề lưỡi,
Họ Khuất nào lo nước đến trôn.
Thấy máy gặp thì ta sẽ động,
Muốn nên việc lớn dám bôn chôn.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 103, tháng 3-1926 (do Tô Thoại Long sao lục)