Trên đồng
ông đứng
cuốc trời

Sấm rung
mưa vỡ
bà ngồi
quạt than

Nướng thêm
con cá
chỉ vàng

Chiều ông
về nhắm
hai hàng
khói cay...


Nguồn: Gởi thiên thần (thơ thiếu nhi), Phan Trung Thành, NXB Công an nhân dân, 2006