Mẹ suốt ngày bận rộn
Nên bé luôn cạnh bà
Phật lòng là bé hét
Đói bụng thì bé la

Buồn ngủ bé lại khóc
Bà vẫn đầy thiết tha
Miếng trầu nhai chưa kịp
Đừng nói chi nữa là...

Thế mà me mắng bé...
Nước mắt bà ứa ra
Dẫu biển trời cao rộng
Sánh chưa qua lòng bà.