Rượu tàn, người về viện,
Trời lạnh, trăng đầy sân.
Hương mai đà ngát thoảng,
Hải đường, tỉnh mộng trần.
Mặt đất, sương hoa trắng,
Trước rèm, ánh cỏ xanh.
Oanh rừng kêu tìm bạn,
Ríu rít tiếng chim ngân.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)