Một mong hai đợi bốn năm chờ,
Mười hẹn đêm trăng chín hững hờ.
Nửa gối canh ba dầu cháy lụn,
Tấc mây sáu cánh nhạn tin thưa.
Trăm lần cặp mắt đôi hàng lệ,
Chín khúc bên dòng vạn mối tơ.
Ngàn trượng thành sầu đo thước khó,
Biếng đem bảy vẻ dệt nên thơ.


Bài thơ có 16 chữ số: một, hai, ba,..., mười, trăm, ngàn, vạn, nửa, đôi, cặp.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007