Trích diễm biên thành biệt nhất môn
Bút hoa lưu thủ tính danh tồn
Tân thanh vị quả khai sinh diện
Cựu cú thiên năng khởi tử hồn
Tả hận Nguyễn hầu như thử tuyệt
Chung tình Phan tẩu phục hà ngôn
Thanh minh bạn ngã hàn đăng dạ
Bất quản kinh đào cấp vũ huyên.


Bài đề từ của Lê Trọng Du, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.