Bút hoa khai xứ nhật hoàng hôn
Quốc túy Hoa văn cộng bảo tồn
Uyên bác minh châu tầm đại hải
Hồi hoàn mỹ cẩm chức thiên tồn
Quân vương hiếu sỹ hư tiền tịch
Chư lão chung tình biến tặng ngôn
Thủy trúc thiên nhiên song hoạ bản
Thương mang vô hạn chứng thi hồn.


Bài đề từ của Nguyễn Hải Thoại, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.