Ngọn Bút hoa nào phải giấc mơ
Rõ ràng trông thấy há còn ngờ
Hạt châu bể thẳm ham tìm kiếm
Mảnh đá non xanh khéo đợi chờ
Rửa giận vì ai toan mượn chén
Trạnh lòng xui khách muốn đề thơ
Phong tình truyện cổ câu thơ cổ
Quấn quít dường chung một mối tơ.


Bài đề từ của Việt Nhân Vũ Huy Chiểu, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.