Văn hay cảnh đẹp của chung đời
Xếp đặt làm ra một thú chơi
Hoa vẽ lồng gương hoa đặm nhạt
Nguyệt in đáy nước nguyệt đầy vơi
Truyện Kiều dẫu cũ nghe thêm mới
Chữ Hán chưa tàn đọc vẫn vui
Những khách tài tình ưa nhã hứng
Ngâm nga lắm lúc mĩm môi cười.


Bài đề từ của Phó bảng Lâm Hữu Lập, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.