Thánh Hai xuân Đinh Hợi
Nhân ghé làng Đông Yên
Nghe có nhà họ Tô
Trung hậu nổi tiếng truyền

Qua buổi đầu gặp gỡ
Thấy nói năng ôn tồn
Phép nhà trọng hiếu hữu
Anh em trọng thiên luân

Chủ nhân vốn mến khách
Đầy nhà những bạn hiền
Cùng luận bàn kim cổ
Ngâm vịnh suốt ngày đêm

Quý thay ông Bá Ngọc
Áy ơn dày từ trước
Gắng lên! Gắng nữa lên!
Làm lành được hưởng phước

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)