Văn chương từ trước có tiền duyên
Mới cũ bàn gì chỗ lạ quen
Khoa giáp non Tùng, ta ấy chủ
Thi thư núi Lạp, bạn là tiên
Vì sao mắt trắng thành bầu bạn
Để khiến trời xa hoá láng giềng
Gặp gỡ phen này nhiều thú lạ
Ghi mùa xuân đẹp mảnh hoa tiên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)