Nước - lửa vô tình đối lập nhau.
Đâu thể dựa hơi đến bạc đầu!
Nung cháy làm sao cơn hồng thuỷ?
Dập tắt sao đành Hoả Diệm lâu?
Tạo hoá tréo ngoe theo thiên mệnh.
Ỡm ờ sòng soãi thế lưỡng câu.
Nóng - lạnh phần đa do cảm nhận...
Chi bằng thây kệ - cứ vểnh râu!

9/9/2019