Người già uống rượu cũng không sao,
Các cháu tự dưng lại vướng vào.
Nếu chẳng được danh như chú cháu,
Thì gìn phẩm hạnh để mai sau.
Mẹ cha khó nhọc nay đau yếu,
Con nhỏ chờ mong mãi ngọt ngào.
Nâng chén suốt ngày vô tích sự,
Gia đình còn đó cậy trông sao?

tửu tận tình do tại