Ngọn lá bay trên đường tà dương
Tiếc thu nên lá chửa thôi hường
Năm sau mây có về trên bãi
Khóc lá vàng nhỏ xuống hạt sương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]