Chợt gặp mưa rơi bên này lộ
Chạy một ngã tư đã tạnh rồi
Vừa mới gặp em rồi xa mãi
Vẫn bắt tôi yêu đến trọn đời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]