Oanh ru bên trướng giấc hoa nồng,
Say tỉnh hồn mai nhớ lại mong.
Non nước mơ màng chừng Chỉ lữ,
Mây mưa phảng phất đỉnh Vu phong.
Quyên về viễn phố hoa rầu rĩ,
Nhạn tếch Hành Dương nguyệt não nùng.
Đàn tiếng ly loan tay ngại gẩy,
Mối sầu ai gỡ hộ cho xong.


Khảo dị: Bản chép trong Hương vườn cũ (Quách Tấn, NXB Hội nhà văn, 2007)
Oanh ru bên trướng giấc hoa nồng,
Chợt tỉnh hồn mai nhớ lại mong.
Non nước mơ màng chừng chỉ lữ,
Mây mưa phảng phất đỉnh Vu phong.
Quyên về viễn phố hoa rầu rĩ,
Nhạn tếch Hành Dương nguyệt não nùng.
Đàn tiếng ly loan tay ngại gảy,
Lấy ai lần gỡ mối
sầu xong!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]