Sông Vĩnh bao quanh điện cửu trùng,
Đoàn thuyền thuận gió lướt thong dong.
Đôi bờ sương phủ vườn kim quất,
Lắc rắc “mưa rơi” rải khắp vùng

tửu tận tình do tại