Nước chảy về đông đã bấy lâu,
Cò, chim trên bãi chẳng lo âu.
Chỉ thương con sóng ngày đêm đuổi,
Vừa mới thu sang đã bạc đầu.

tửu tận tình do tại