Mạnh Đức giăng lưới Hán
Chính Bình không tiến thân
Áo sầm nâu vui mặc
Anh vũ nổi một thiên
Thiên tử còn thể ép
Kẻ sĩ nghèo khó gần
Người ngu cười cứng quá
Trí giả nức lời khen
Trần, Từ sơm quy thuận
Tán tụng bay bổng văn
Một khi gặp dịch bệnh
Không còn nghe tuổi tên

tửu tận tình do tại