Sương xanh mây biếc giọt linh lung
Ẩn sĩ thấu xương trước lạnh lùng
Uống tuyết than đầu bên gốc bách
Vút xanh một đỉnh giữa tầng không

tửu tận tình do tại