Dĩ nhiên tôi căm hờn sự trị vì tư sản
Sự trị vì của bọn thầy tu và lũ sen đầm
Nhưng tôi căm hờn hơn kẻ không như tôi
biết hận thù điều đó

Tôi khạc vào mặt kẻ bản năng quá nhỏ
Kẻ đọc tất cả thơ tôi mà không thích bài Phê phán thơ này


Nguồn: Hương sắc bốn phương (thơ song ngữ), Nhiều tác giả, CLB Thơ dịch Hà Nội, NXB Hội nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)