Chùm thơ về sông Volga - sông Đông - Из цикла «Волго-Дон»