Quý nhân văn tốt vốn nghe thường;
Đất khách càng thêm dạ vấn vương.
Chẳng có bạn thơ, sông núi ghét;
Được nên duyên đẹp, bút nghiên mừng.
Yêu dấu cảnh tình đà có phận;
Cổ kim thơ rượu há không dưng?
Thịnh triều ví soạn Thiên Nam Tập;
Tao đàn Thân, Đỗ dắt nàng cùng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.