Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 17/09/2021 16:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 10:36

Lại khuyên kẻ cả trong làng,
Việc chi xem tiện tìm đường sửa soi.
Đồng điền bờ cõi mọi nơi,
Khê cừ cống khẩu chốn vơi chốn đầy.
Nên đắp thì đắp đi ngay,
Nên khai thì phải khai rày cho thông.
Phòng khi đại hạn thuỷ hồng,
Có đâu khó chảy thì chung mà làm.
Đã xong cõi Bắc cõi Nam,
Lại toan trừ hại mới cam thửa lòng.
Hoặc khi ác thú vào đồng,
Hoặc khi mãnh hổ quấy trong chân ngàn.
Thế thì trì cáo đến quan,
Cùng nhau đuổi bắt kẻo nàn một phương.
Bằng ai đạo kiếp hào cường,
Tri tinh dẫn cáo quan chiềng cho mau.
Chẳng nên dung túng để lâu,
Mặc quan khu xử kẻo âu dân lành.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924