Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
50 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 06/04/2020 16:20 bởi hongha83
Nhữ Đình Toản 汝廷瓚 (1702-1773) người xã Hoạch Trạch, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương. Ông đỗ Hội nguyên Tiến sĩ năm Vĩnh Hựu thứ 2 đời vua Lê Ý Tông (1736), niên hiệu Cảnh Hưng đời vua Lê Hiển Tông làm quan đến Thượng
thư, Nhập thị Tham tụng, sau đổi làm Quyền phủ sự, tham dự công việc chính trị. Sau về hưu được gia tặng Quốc lão.

 

47 điều giáo hoá triều Lê