Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 17/09/2021 14:06, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 10:07

Này lời nhủ kẻ làm tôi:
Hết ngay ra sức giúp đời cho yên.
Văn thì công chính thường gìn,
Kính vâng ti sự cần quyền sớm khuya,
Phải chăm hiến thế hợp nghi,
Khiến trong công dịch đều thì đắc trung,
Chẳng nên giam mặc lôi đồng,
Nấy nhau mà chẳng có lòng sửa sang.
Kiện bàn thiện ác cho tường,
Mà phân khúc trực rõ ràng kẻo oan.
Chẳng nên dung túng kẻ gian,
tàinghĩa mà toan kết bè.
Võ thì hãn ngữ việc lề,
Phải cùng lòng sức một bề trước sau.
Trị quân giảng tập cho làu,
Khiến đều tinh nhuệ đua nhau vui dùng.
Chẳng nên giáo tập trễ không,
Sai chầy hàng ngũ chẳng dùng phép binh.
Cai dân phú dịch tùng khinh,
Khiến nơi thôn ấp tuận tình đều vui.
Chẳng nên hiếp chúng dối người,
Lòng tham hà ngược tơi bời hại dân.
Ai mà giữ được lời răn,
Mới hầu phải đạo nhân thần làm tôi.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924