Thăm cụ, tôi xuôi dòng nước ngược
Trang thơ còn đợi, bút còn mong
Cụ đang trụ chốt đèn xanh đỏ
Thổi phạt ai kia lái ngược dòng.