Tôi, bác, sao mà, bác Tú ơi,
Cùng tên ta lại cách đôi nơi?
Gió sương non Tản tôi gầy lắm,
Bơ sữa thành Long bác béo hoài!
Cốt có rượu thơ người sống nổi,
Quản chi mây gió cuộc đời trôi.
Thơ này Hiếu gửi đăng “Phong hoá”,
Hiếu có thanh nhàn thử hoạ chơi.


Tiêu đề và bản chép ở đây sử dụng theo bản in gốc đăng trên Phong hoá. Một số sách về sau biên tập lại với tên Gửi ông Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu và nội dung có vài chữ khác biệt như sau:
Tôi, bác, sao mà bác Tú ơi,
Cùng tên, ta lại đôi nơi!
Khói mây non Tản tôi gầy lắm
Bơ sữa thành Long bác béo hoài
Cốt có rượu thơ người sống nổi
Quản chi mưa gió cuộc đời trôi
Thơ này Hiếu gửi đăng “Phong hoá”
Hiếu có thanh nhàn thử hoạ chơi

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]