Ban tình yêu, việc của Trời
Giữ tình yêu, việc của người, khó thay


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004