Vợ yếu con thơ, bác mẹ già,
Lòng nào no ấm một mình ta?
Ngọt bùi trong tiệc ngồi không thấy,
Thấy bữa cơm rau dọn ở nhà!


Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010