Lánh trần náu thú sơn lâm,
Lá thông còn tiếng trúc cầm.
Sách cũ ngày tìm người hữu đạo,
Trì thanh đêm quyến nguyệt vô tâm.
Say hết tấc lòng hồng hộc,
Hỏi làm chi sự cổ câm (kim).
Thế sự dầu ai hay buộc bện,
Sen nào có bén trong lầm.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 135 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác một số chữ, chưa rõ của ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]