Tơ tóc chưa hề báo sở sinh,
Già hoà lủ, tủi nhiều hành.
Chông gai nhẹ đường danh lợi,
Mặn lạt no mùi phế tình.
Sách một hai phiên làm bậu bạn,
Rượu năm ba chén đổi công danh.
Ngoài chưng phần ấy cầu đâu nữa,
Cầu một ngồi coi đời thái bình.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 138 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]