Cõi đông còn thức, xạ cho hương,
Tạo hoá sinh thành khác đấng thường.
Chuốt lòng đơn chăng bén tục,
Bề tiết ngọc kể chi sương.
Danh thơm Thượng uyển còn phen kịp,
Bạn cũ đông ly ắt khá (nhường).
Miễn được chúa tiên yêu chuộng đến,
Ngày nào khá? Ấy trùng dương.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976