Tập thơ Những tích tắc quanh tôi (NXB Hội Nhà văn, 2011).