Trời đất bất bình khôn ngậm miệng;
Gió mây chưa đến hãy chun đầu.


Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
tửu tận tình do tại