Trời đất bất bình khôn ngậm miệng;
Gió mây chưa đến hãy chun đầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại