Chạnh mái thiền lâm chụm một đình,
Trong nhàn đành họp bạn kỳ anh.
Chiếu hiềm che gió cài xô xệch,
Vách ngại ngăn trăng để chống chênh.
Vui mặt uống say nằm thét lác,
Dang tay hóng mát đứng hềnh hênh.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Đề đình Thọ Lạc.

Sau khi về hưu, Nguyễn Quý Đức cho dựng ngôi đình ở quê để nghỉ và đặt tên là Thọ Lạc.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008