Thềm tranh xào xạc lặng lờ nghe
Hiu hắt giấc mơ dỗ chẳng về
Ngựa giỏi dặm ngàn phi uổng sức
Gà chăm canh sáng gáy ê chề
Ðành xem kẻ mạnh sang xâm phạm
Khổ chịu non sông chọn Sở Tề
Mong có lời thơ ngăn được giặc
Bớt sầu cảnh huống khắp đông tây