Trả mây về với sông buồn
Trả mưa về với ngọn nguồn bi ca
Tôi về ru những bóng ma
À ơi! Cõi chết toàn là người dưng!