Con đường nằm chết dưới mưa
Bàn chân cũ, đã về chưa? hay là
Một lần bước, vạn lần xa
Bóng quê rụng với mưa sa đêm này.