Chỉ cần tìm thấy dấu chân
May ra vợi được đôi phần khổ đau,
Biết tìm đâu biết tìm đâu?
Hồn ta nghìn trận gió gào đơn côi,
Nhỏ nhoi một mảnh vườn thôi
Mà giông bão thổi một đời chưa tan.