Dùng dằng Bắc Phú, Chấp Đông
Trăng nghiêng Khe Lấu, gió cong Tây Trường
Tiếng lòng mỏng tựa khói sương
Mắt rưng rưng, rẽ đôi đường Sa Lung.