Bà phơi áo quần
Ở đâu nhiều thế
Bé chỉ áo hồng
Reo to rằng: - Mẹ!


Nguồn: Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017