Có một người đã lớn
Xui bé bắt chuồn ngô
- Cứ cho nó cắn rốn
Xuống nước bơi tha hồ!


Ôi chuồn chuồn cắn rốn
Đau phát khóc bạn ơi
Bé tìm ao nhảy xuống
Tưởng mình là rái bơi

Bé chìm uống no nước
May có người vớt lên
Từ nay au tin được
Bùa phép răng chuồn chuồn?

Muốn bơi thì phải tập
Con chuồn chuồn kia ơi
Suốt đời bay trên cạn
Sao dạy người ta bơi?


Nguồn: Một mái nhà chung, Định Hải, Phan Duy Đồng, Trần Mạnh Hảo, NXB Kim Đồng, 2018