Ai cởi con ngựa trắng
Lên đỉnh Bạch Mã không
Ai thấy rồng bay thẳng
Từ đất thiêng Thăng Long

Ai vượt ngàn dặm xa
Nghỉ dưới giàn thiên lý
Ai đem nửa trăng tà
Dấu dưới hồ bán nguyệt

Có ai đang thẹn thùng
Ngồi bên cây mắc cở
Có ai đang đói lòng
Tay vin cành cơm nguội

Ai đưa tay bắt bướm
Trên nhánh điệp vàng lay
Có ai bị điểm kém
Vở ép lá thuộc bài.