Giữ mối giềng thay giữ mối giềng,
Làm người hay chữ đạo thường thường.
Khế kia chua quá sau nên úng,
Lan nọ thơm dai mãi có hương.
Ăn ít ấy hơn, hờn ấy thiệt,
Khôn thời người dái, dại người thương.
Nhắn báo bao nhiêu người ở thế,
Chẳng khôn, đừng dại, chớ ương ương.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989